Parafia Trójcy Świętej w Koniecpolu

  Parafia Trójcy Świętej w Koniecpolu

  Parafia Trójcy Świętej w Koniecpolu

Nowi Ministranci naszej Parafii

W Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata obchodziliśmy ważny dzień dla Służby Liturgicznej naszej Parafii. Na Mszy świętej o godz. 10:00, sprawowanej przez ks. Proboszcza pięciu naszych dotychczasowych kandydatów oraz jeden ministrat zostało uroczyście pobłogosławionych i przyjętych do Służby Liturgicznej w stopniu ministranta i akolity. Nowi ministranci złożyli swoje przyrzeczenie przed ks. Proboszczem, ks. Wikariuszem, swoimi kolegami ze Służby Liturgicznej oraz wszystkimi zgromadzonymi na liturgii. Następnie otrzymali strój liturgiczny wyrażający ich nowe zadania.

Najserdeczniej gratulujemy naszym nowym ministrantom oraz ich rodzicom!

Dziękujemy całej Służbie Liturgicznej za zaangażowanie w służbę przy ołtarzu

oraz współtworzenie życia duszpasterskiego!

KRÓJUJ NAM CHRYSTE!

ZAPRASZAMY DO GALERII

Wspomnienie św. Cecylii

Podczas Mszy Świętej o godz. 12:00 z racji wspomnienia św. Cecylii – patronki chórzystów, lutników, muzyków, organistów, zespołów wokalno-muzycznych, modliliśmy się w intencji zmarłych Chórzystów z naszej Parafii i za naszego Organistę P. Marka.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia chóru sprzed kilkudziesięciu lat posługującego w Parafii.

Z okazji dzisiejszego Wspomnienia Organiście Panu Markowi Szapskiemu oraz wszystkim osobom uświetniającym liturgię swoim śpiewem składamy podziękowania i najlepsze życzenia, aby poprzez śpiew uwielbienia Boga czerpali siły na każdy dzień. Życzymy wiele radości, satysfakcji, a także zwykłej, ludzkiej wdzięczności i życzliwości z pełnionej w naszej Parafii posługi!

 • DSC07708
 • DSC07690
 • DSC07693
 • DSC07702
 • DSC07694
 • DSC07704
 • DSC07692
 • DSC07709

Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

 „Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwa­ły. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.
Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: »Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźmijcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata.
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie«.
Wówczas zapytają sprawiedliwi: »Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?«.
Król im odpowie: »Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili«.
Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: »Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom.
Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie«.
Wówczas zapytają i ci: »Panie, kiedy widzieliśmy Cię głod­nym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?«.
Wtedy odpowie im: »Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili«.
I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecz­nego”.”

(Mt 25,31–46)
 

XXXIII Niedziela Zwykła

„Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:
„Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzy­mał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana.
Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozli­czać się z nimi.
Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przy­niósł drugie pięć i rzekł: »Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem«. Rzekł mu pan: »Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana«.
Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: »Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem«. Rzekł mu pan: »Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię; wejdź do radości twego pana«.
Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: »Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, po­szedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność«.
Odrzekł mu pan jego: »Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie roz­sypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dzie­sięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemno­ści; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów«”.”

(Mt 25,14-30)
 

XXXII Niedziela Zwykła

„Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:
„Królestwo niebieskie podobne będzie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły.
Lecz o północy rozległo się wołanie: »Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie«. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: »Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną«. Odpowiedziały roztropne: »Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie«.
Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: »Panie, panie, otwórz nam«. Lecz on odpowiedział: »Zaprawdę powiadam wam, nie znam was«.
Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”.”

(Mt 25,1–13)
 

Uroczystość Wszystkich Świętych

„Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie».”

(Mt 5,1-12a)

Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła

W ostatnią niedzielę października w kościołach konsekrowanych obchodzi się uroczystość poświęcenia kościoła własnego. Jest ona okazją do modlitewnej wdzięczności wobec tych, którzy budowali i fundowali świątynię jako wyraz swojej głębokiej wiary.

Kościół parafialny Trójcy Świętej w Koniecpolu powstał w latach 1634–1638 według projektu wybitnego włoskiego architekta Macieja Trapoli. Ukończoną budowlę w stylu barokowym w obecności fundatora hetmana wielkiego koronnego Stanisława Koniecpolskiego poświęcił w 1644 roku metropolita gnieźnieński, prymas Maciej Łubieński.


Naszą modlitwą obejmujemy wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyłączyli się do zaistnienia naszego kościoła, oraz tych którzy dzisiaj dbają o jego potrzeby materialne i duchowe.
 

 • IMG_20200625_153118
 • IMG_20200625_152854
 • IMG_20200625_152537
 • IMG_20200625_152320
 • IMG_20200625_152356
 • IMG_20200625_152925
 • IMG_20200705_034920

XXIX Niedziela Zwykła

„Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie.
Posłali więc do Niego uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: „Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie?”.
Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: „Czemu Mnie kusicie, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową”. Przynieśli mu denara.
On ich zapytał: „Czyj jest ten obraz i napis?”.
Odpowiedzieli: „Cezara”.
Wówczas rzekł do nich: „Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga”.”

(Mt 22,15–21)

42. Rocznica Wyboru Kard. Karola Wojtyły na Papieża

16 października 1978 roku następcą św. Piotra został kard. Karol Wojtyła. Tegoroczna 42. rocznica wyboru Karola Wojtyły przypada w roku stulecia jego urodzin.

"Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Najdrożsi Bracia i Siostry! Jesteśmy jeszcze wszyscy pogrążeni w bólu po śmierci naszego umiłowanego papieża Jana Pawła I. I oto najprzewielebniejsi kardynałowie powołali nowego Biskupa Rzymu. Wezwali go z dalekiego kraju…dalekiego, lecz zawsze tak bliskiego przez wspólnotę w wierze i tradycji chrześcijańskiej. Obawiałem się przyjąć ten wybór, ale uczyniłem to w duchu posłuszeństwa względem naszego Pana Jezusa Chrystusa i z całkowitą ufnością względem Jego Matki, Najświętszej Maryi Panny. Nie wiem, czy potrafię wyrazić się jasno w waszym…naszym języku włoskim. Jeżeli się pomylę, to mnie poprawicie. I tak staję przed wami wszystkimi, aby wyznać naszą wspólną wiarę, naszą nadzieję, naszą ufność pokładaną w Matce Chrystusa i Kościoła, a także, aby rozpocząć na tej drodze historii i Kościoła z pomocą Boga i z pomocą ludzi" – powiedział nowo wybrany papież do wiernych zebranych przez Bazyliką św. Piotra.

Z tej okazji, w naszej parafii zgromadziliśmy się o godz. 16:00 na okolicznościowy film dotyczący Karola Wojtyły. Dziękujemy ks. Piotrowi za umożliwienie i zrelacjonowanie najważniejszych faktów z życia św. Jana Pawła II. 

 • DSC07570 (Copy)
 • DSC07572 (Copy)
 • DSC07577 (Copy)
 • DSC07585 (Copy)
 • DSC07589 (Copy)
 • DSC07594 (Copy)
 • DSC07596 (Copy)
 • DSC07598 (Copy)
 • DSC07597 (Copy)
 • DSC07614 (Copy)
 • DSC07617 (Copy)
 • DSC07610 (Copy)
 • DSC07626 (Copy)
 • DSC07633 (Copy)
 • DSC07643 (Copy)
 • DSC07618 (Copy)
 • DSC07650 (Copy)
 • DSC07645 (Copy)
 • DSC07646 (Copy)
 • DSC07652 (Copy)
 • DSC07653 (Copy)
 • DSC07657 (Copy)
 • DSC07662 (Copy)
 • DSC07664 (Copy)
 • DSC07668 (Copy)
 • DSC07672 (Copy)
 • DSC07683 (Copy)

INFORMACJE

MSZE ŚWIĘTE
Niedziele i święta
8.00, 10.00, 12.00, 17.00
Dni powszednie
7.00, 18.00

(w okresie zimowym 17.00)


INNE NABOŻEŃSTWA
Przed Mszą św. wieczorną
środa – Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
piątek – Koronka do Miłosierdzia Bożego

ODPUST PARAFIALNY
Uroczystość Najświętszej Trójcy pierwsza niedziela po Zielonych Świątkach

KANCELARIA PARAFIALNA
Środa, czwartek, piątek

po Mszy św. wieczornej

Licznik odwiedzin

15398
Dzisiaj : 61
Wczoraj : 114
W miesiącu : 3570
W roku : 15398
Wszystkie : 15398